Svenska myndigheter i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Polisen och Statens fastighetsverk var kvartalets bästa myndighetssidor på Facebook. Sveriges statliga myndigheter gjorde under tredje kvartalet en aktivitetsminskning på Facebook. Flest inlägg gjorde SMHI. Högst tillväxt under kvartalet uppvisade Kustbevakningen. En myndighet tappade följare. Folkhälsomyndigheten hade kvartalets högsta viralitet. Polisen gjorde flertalet av kvartalets bästa inlägg. Högst influens säkrades av Försvarsmakten på både Twitter och Instagram. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över statliga myndigheters närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för myndigheternas arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt stöd för vår demokrati.

Sammanfattning

 • Resultat för Facebook baseras på en viktning av data från två olika dataverktyg; resultat för Twitter och Instagram baseras på ett dataverktyg.
 • Polisen och Statens fastighetsverk var detta kvartals bästa myndighetssidor på Facebook, med Polisen återkommande från föregående kvartal. 
 • Sveriges (statliga) myndigheter gjorde under tredje kvartalet en aktivitetsminskning till i snitt 9 (11) inlägg per månad på Facebook.
 • Flest inlägg gjorde åter SMHI med 98 inlägg under kvartalet. 
 • Högst tillväxt under kvartalet uppvisade Kustbevakningen med 8,32 procent.
 • Största myndighetssida är Polisen med drygt 381 000 följare på Facebook.
 • Snittantal sidföljare för statliga myndigheter på Facebook är knappt 46 000 stycken.
 • Samtliga myndighetssidor utom SMHI uppvisade positiv tillväxt på sina Facebook-sidor.
 • Samtliga myndighetssidor utom Sida uppvisade dialoger på sina Facebook-sidor.
 • Folkhälsomyndigheten hade kvartalets högsta viralitet.
 • Kvartalets mest framgångsrika topp 3-inlägg i två verktyg gjordes av fyra myndigheter: Polisen, Jordbruksverket, Kustbevakningen och Folkhälsomyndigheten.
 • Högst influens säkrade åter Försvarsmakten på både Twitter samt Instagram.

Myndigheter i sociala medier kvartal 3 2022

Resultat från tidigare kvartal hittar du här samt relaterade #tipsfrånverkligheten. Imorgon kommer ett nytt intressant tips och inlägg om Statens fastighetsverk och deras uppdrag och arbete i sociala medier.

Samtliga 40 myndigheter på Facebook har inte motsvarande närvaro på Twitter och Instagram varför antalet sidor på de plattformarna är färre.

Resultat myndigheter i sociala medier tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022 placerade sig Polisen och Statens fastighetsverk på Facebook högst bland verktygens topp 5-sidor med god effekt. Två sidor som alltså sammantaget säkrat högst effekt på bas av Kommunikationsanalys viktning av två olika dataverktyg. 

Effekt är utifrån en kommunikativ utgångspunkt en mix av engagemang, räckvidd och varumärkeskännedom. Hur närvaron stöttat verksamhetsmålen kan endast myndigheterna själva besvara. Kanske en faktor att få se i respektive årsredovisning?

Det är viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys (attityd) inte finns kopplad till dessa resultat. Ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt som bekant. Som ett exempel på sentimentanalys kan du se denna för de politiska partierna. 

Kommunikationsanalys värderar högt en hygiennivå av kundservice, det vill säga ta hand om och svara på frågor och kommentarer. Ibland värt att påminna om att det heter sociala medier av en anledning, det vill säga att både tala OCH lyssna OCH svara. Om svarstider för växel och e-post markant skiljer sig från sociala medier kan det vara värt en översyn. 

Aktivitet – (statliga) myndigheter – flest och minst inlägg

Aktivitet inlägg – myndighetssnitt

Sveriges statliga myndigheter gjorde i snitt 27 (33) inlägg under kvartalet på Facebook, motsvarande 9 (11) inlägg per månad. Vi kan alltså se en aktivitetsmiskning från landets myndigheter på Facebook. I stort status quo som inläggstrend under året. Med tanke på en myndighets ofta breda uppdrag och allmänintresset torde inte brist på innehåll vara en begränsande faktor.

2022 vs 2021

Antal inlägg per månad Facebook 2022 – (statliga) myndigheter. Källa: Kommunikationsanalys. 
Datakälla: Bumblewing

För helåret 2021 gjorde myndigheterna i snitt 11 inlägg per månad på Facebook.

Antal inlägg per månad Facebook 2021 – (statliga) myndigheter. Källa: Kommunikationsanalys. 
Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt generellt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket myndigheterna som grupp inte producerar. Det är dock en mycket stor skillnad mellan de granskade 40 (statliga) myndigheterna.

Flest och minst inlägg under kvartalet

Det var åter SMHI som gjorde flest inlägg under kvartalet: 98 (113) stycken, eller 33 (38) stycken per månad. Det motsvarar tre gånger fler inlägg än myndighetssnittet för kvartalet. 

Den myndighet som gjorde minst antal inlägg under kvartalet var sidan Notarie (Sveriges domstolar) med 2 stycken. 

Facebook – topp 5-myndigheter per verktyg

En del av Kommunikationsanalys innehåll är att visa på olika verktyg som hjälper presentera och tolka data från sociala medier. Verktyg som hanterar och viktar samma data men på olika sätt. Att väga samman flera olika verktygs resultat ökar reliabiliteten för en sidas genomslag och effekt.

Kommunikationsanalys har i och med föregående kvartal gjort en justering av sin viktning av placering: en viktning vilken detta kvartal gjort att flera myndighetssidor delar på första plats.

Nedanstående rankning av kvartalets topp 5-myndigheter är baserat på två verktyg, vilka även denna gång inte ger en exakt matchning vad gäller topp 5. Kommunikationsanalys viktning placerar sammantaget två myndighetssidor på delad första plats: Polisen och Statens fastighetsverk.

Detta kvartal placerade sig endast en myndighet bland båda verktygens topp 5: Kustbevakningen.

Facebook topp 5, kvartal 3 2022 (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

Influens

 1. Polisen
 2. Försvarsmakten
 3. Krisinformation.se (Jordbruksverket)
 4. Kustbevakningen (Krisinformation.se)
 5. Folkhälsomyndigheten (Skatteverket)

Poäng

 1. Statens Fastighetsverk (PRV)
 2. PRV (Statens Fastighetsverk)
 3. Migrationsverket (Rymdstyrelsen)
 4. Naturvårdsverket (Jordbruksverket)
 5. Kustbevakningen/Rymdstyrelsen (Naturvårdsverket)

Viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna (externa) verktyg kanske inte ger samma resultat som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys primärt gör effektanalys baserad på minst två verktyg för att säkra reliabilitet relaterat ”bäst i klassen”. 

Viktigt även att inte ta för givet att alla sidor inom en specifik bransch finns hos en dataleverantör, bevakade sidor måste ofta läggas till manuellt, varför alltid begära information om hur många och vilka sidor som bevakas inom önskad kategori.

Facebook kvartal 3 2022 – fördelat per verktyg

Från och med andra kvartalet 2020 baseras effektanalysen för Facebook på data från flera verktyg för att visa på sammantagen helhet och utfall men även skillnader mellan verktyg. Sammantaget ger detta analysen en ökad reliabilitet vad gäller faktiska effekter. 

Faktor Influens – Bumblewing

Verktyget Bumblewing tillför faktor influens

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes om återkommande/nya):

 1. Polisen: 34 (33,8) procent
 2. Försvarsmakten: 17,1 (18,2) procent
 3. Krisinformation.se: 6,7 (5) procent
 4. Kustbevakningen: 5,9 procent
 5. Folkhälsomyndigheten: 4,7 procent

Tillsammans står dessa fem myndighetssidor för 68,4 (64,5) procent av totalen influens. Det vill säga, dessa topp 5-sidor säkrar därmed en dominerande influens relaterat (statliga) myndigheter på Facebook. Särskilt Polisen med 34 (33,8) procent säkrade fortsatt en effektiv kommunikation på denna plattform. 

Värt att notera att resterande 35 myndigheter därmed delar på 31,6 (35,5) procent. Den ökande trenden för ”Övriga” bröts därmed detta kvartal.

Med stor sannolikhet kommer de myndigheter som har frekvent och nära kontakt med allmänheten att säkra en större andel influens än övriga, som till exempel Polisen i jämförelse Nämnden för hemslöjdsfrågor. Äpplen och päron, men samma plattformar och skattepengar.

Myndigheter i sociala medier – Facebook influens och engagemang kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående ser vi en visualisering av engagemang det vill säga mängden innehåll vs reaktioner. Polisen är åter ett exempel på en myndighetssida som uppvisar en mix av både aktivitet och säkrat engagemang. SMHI och Statens fastighetsverk sticker ut vad gäller hög aktivitet. 

Faktor Poäng – Smampion

Enligt Smampions poängsbaserade verktyg var kvartalets fem främsta myndighetssidor (föregående kvartal inom parentes vid ändring):

 1. Statens fastighetsverk (PRV)
 2. PRV (Statens fastighetsverk)
 3. Migrationsverket (Rymdstyrelsen)
 4. Naturvårdsverket (Jordbruksverket)
 5. Kustbevakningen/Rymdstyrelsen (Naturvårdsverket).
Myndigheter i sociala medier – Facebook poäng kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

27 (23) myndigheter fick inte godkänd Facebook-närvaro tredje kvartalet 2022 enligt Smampions poängskala. 

En myndighetssida uppvisade negativ tillväxt av följare detta kvartal: SMHI.

Samtliga myndighetssidor utom Sida uppvisade dialoger på sina Facebook-sidor. Kronofogdens senaste inlägg på Facebook var 30 maj.

Utfall mätpunkter (vid ändring står föregående kvartals myndighet inom parentes):

 • Störst: Polisen
 • Högst viralitet: Folkhälsomyndigheten (Swedavia) 
 • Flest inlägg per dag: SMHI
 • Högst tillväxt: Kustbevakningen (PRV)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Kustbevakningen (Jordbruksverket)
 • Dialoger: Samtliga utom SMHI (Samtliga utom Bolagsverket och Diskrimineringsombudsmannen.)

Nedan syns kvartalets topp 5-poängbaserade myndighetssidor på Facebook: 

Myndigheter i sociala medier – mätpunkter Facebook, plats 1-5 kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mest framgångsrika Facebook-inlägg tredje kvartalet 2022

Kvartalets mest framgångsrika topp 3- inlägg i två verktyg gjordes av fyra myndigheter: Polisen, Jordbruksverket, Kustbevakningen och Folkhälsomyndigheten. Inget inlägg placerade sig i båda verktygens topp 3.

Polisens inlägg omfattade nya poliser, tips till föräldrar om droger samt info om trafikhastighet i samband med skolstart. Jordbruksverkets inlägg avsåg märkning av katter, Kustbevakningen om havsövervakningsflyg och Folkhälsomyndigheten informerade om ökat antal fall av covid-19.

Myndigheter Facebook – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Myndigheter Facebook – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalets mest framgångsrika topp 3-inlägg gjordes av tre myndigheter: Polisen, Jordbruksverket och Tullverket. Jordbruksverkets inlägg om skyddad geografisk beteckning för Äkta Gränna polkagrisar inom EU var det enda som placerade sig i båda verktygen, och därmed en tydlig kvittens på effekt.

Första kvartalets mest framgångsrika inlägg gjordes av fem olika myndigheter, där Jordbruksverkets kommunikation placerade sig i både verktygen med innehåll relaterat Ukraina och införsel av husdjur.

Ordval och ordmoln Facebook – myndigheter

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Facebook kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Facebook kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Twitter kvartal 3 2022 (ett verktyg, faktor influens)

Av de 40 myndigheter som mäts på Facebook har av dessa även 33 profiler på Twitter. Tre (fem) av dessa gjorde inga tweets under perioden. Kronofogden kommunicerar ingen aktivitet på kontot och Lantmäteriet har skyddade tweets. Rymdstyrelsens senaste tweet var i januari 2021.

Myndigheternas aktivitet på Twitter uppgick till 63 (61) tweets per kvartal, eller 21 (20) tweets per månad. Mest aktiv var åter Migrationsverket med 967 (422) tweets under kvartalet.

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens på Twitter hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes):

 1. Försvarsmakten 55,3 procent (Försvarsmakten 39,9 procent)
 2. Krisinformation.se 14,2 procent (Krisinformation.se 10,5 procent)
 3. Karolinska institutet 5,2 procent (Polisen nationellt 10,2 procent)
 4. Sida 4,9 procent (Sida 7,6 procent)
 5. Folkhälsomyndigheten 4,9 procent (Karolinska institutet 6,8 procent)

Tillsammans står dessa fem myndighetsprofiler för 84,5 (74,9) procent av totalen influens. Detta kvartal återkom trenden för topp 5 att öka sin andel influens kontra övriga myndighetsprofiler. 

Värt notera att 28 myndigheter därmed delade på resterande 15,6 (25,2) procent influens. Förra kvartalets uppgång för gruppen Övriga bröts därmed åter och vi ser en återgång till den minskning de tre tidigare kvartalen uppvisat för Övriga.

Myndigheter på Twitter – influens och engagemang kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående bild illustrerar väl Migrationsverkets höga aktivitet vs det engagemang som Försvarsmakten skapar. Majoriteten myndigheter placerade sig i vänstra, nedre hörnet med både låg aktivitet samt lågt engagemang på innehåll.

Mest framgångsrika inlägg Twitter – tredje kvartalet

Vid ändring föregående kvartal inom parentes:

 1. Försvarsmakten (Polisen nationellt)
 2. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
 3. Försvarsmakten (Migrationsverket)
Myndigheter på Twitter – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ordmoln

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Twitter kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Instagram kvartal 3 2022 (ett verktyg, faktor influens)

Av de 40 myndigheter som mäts på Facebook har av dessa även 26 av dem sidor på Instagram. Tre (fem) av dessa gjorde inga inlägg under perioden: åter Sveriges Domstolar, Swedavia och Lantmäteriet.

Myndigheternas aktivitet på Instagram uppgick till 22 (23) stycken inlägg per kvartal, eller 7 (8) inlägg per månad. 

Mest aktiva var åter Statens fastighetsverk med 79 (78) inlägg under kvartalet, motsvarande 26 (26) inlägg per månad.

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens på Instagram hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes om återkommande):

 1. Försvarsmakten 33,8 procent (Försvarsmakten 37,6 procent)
 2. Statens fastighetsverk 22 procent (Statens fastighetsverk 21,7 procent)
 3. Polisen 17,7 procent (Polisen 16 procent)
 4. Kustbevakningen 6,9 procent (Tullverkets kontrollverksamhet 6,1 procent)
 5. Statens fastighetsverk 5,4 procent (Kustbevakningen 5,7 procent)

Tillsammans står dessa fem myndighetssidor för 85,8 (87,1) procent av totalen influens, en fortsatt effektdominans av topp 5 med andra ord. Värt att notera att 21 myndigheter därmed delar på resterande 14,2 (12,9) procent. 

Myndigheter på Instagram – influens och engagemang kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående visualisering illustrerar åter Statens fastighetsverks höga aktivitet vs det engagemang som åter Försvarsmakten genererat. 

Mest framgångsrika inlägg Instagram – tredje kvartalet

Vid ändring från föregående kvartal inom parentes.

 1. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
 2. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
 3. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
Myndigheter på Instagram – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ordmoln

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Instagram kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Avslut

Tack för dessa år av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och  Smampion

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Urval: Bland landets 455 myndigheter har 40 Facebook-sidor valts ut utifrån två faktorer. Dels Kantar Sifos Anseendeindex 2019, dels närvaro på Facebook. Inte alla myndigheter i Anseendeindex har närvaro på Facebook, och vissa har även valt bort Facebook, som till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Därför är 40 stycken valda utifrån parametrar index, synlighet i media samt intresse. Därmed blir det en blandning av de olika typerna av myndigheter. De har olika närhet till och relevans för medborgarna beroende på deras olika uppdrag. Krisinformation.se är ingen myndighet utan en sida, men finns med eftersom det är en gemensam Facebook-kanal för ett flertal myndigheter. Motsvarande sidor, där sådana finnes, redovisas för Twitter och Instagram.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Underlag och verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook används två verktyg: de svenska analysföretagen Bumblewing (influens) och Smampion (poäng). För dataunderlag från Twitter och Instagram används endast Bumblewing. Det är respektive myndighets svenska huvudsida (alternativt största) som mätts i dessa blogginlägg. Undantag är Krisinformation.se som är en sida vilken flera myndigheter står bakom.

Kommunikationsanalys viktar de olika verktygens resultat för en sammanvägd placering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.