Sveriges elhandelsbolag i sociala medier – kvartal 4 2020

Eskilstuna Energi och Miljö var även fjärde kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook, följd av Jämtkraft AB. Elhandelsbolagen ökade sin aktivitet på Facebook under fjärde kvartalet och gjorde i snitt 11 inlägg per månad. Eskilstuna Energi och Miljö gjorde flest med 34 inlägg per månad. Telge Energi säkrade högst influens på Facebook. Fyrfasen uppvisade kortast responstid med 3 minuter. Tre bolag hade negativ tillväxt av följare. Telge Energi hade kvartalets mest framgångsrika inlägg.

I februari 2020 släppte Kommunikationsanalys den första effektanalysen över 29 elhandelsbolag i sociala medier, då med fokus resultat under 2019 som utgångspunkt inför resultat 2020. Detta är den fjärde kvartalsanalysen och här hittar du resultaten för tidigare kvartal. Effektanalysen baseras på underlag från två olika dataverktyg och deras sammanvägda resultat utgör basen för slutsatser.

Digital kommunikation i sociala medier

I december släpptes Svenskarna och internet 2020 där vi bland annat kunde läsa att vår användning av sociala medier under pandemin ökat med 7 procent i jämförelse med samma period 2019. 89 procent av internetanvändarna använde därmed sociala medier. Detta resultat, sammantaget med Reuters Institute Digital News Report 2020 vilken visar att 32 procent har Facebook som nyhetskälla, ger tydliga indikationer på de sociala plattformarnas vikt för organisationers kommunikativa framgång.

En genomtänkt och väl paketerad digital närvaro är som bekant av stor vikt för att lyckas nå ut med sina budskap i sociala medier. Vad gäller kommunikation möter jag fler och fler med den breda titeln ”digital kommunikatör”. 

Vad är då detta? Som ett exempel kan vi för digital kommunikation utgå ifrån funktionen Social Media Management, som för sociala medier omfattar både Före-Under-Efter, vilket i sig kan ses som tre olika kompetenser. Vi kan även kalla detta för Kreativa processer-Kanalpaketering/-publicering-Kundservice samt analys. 

Jag ser ibland vid rekrytering att en digital kommunikatör förväntas klara hantera hela processen med sociala medier – inklusive annonsering. Utöver detta även både externwebb och intranät, och därtill gärna även nyhetsbrev, sökord osv.osv. Dessa krav är särskilt tydliga vid mindre organisationer som vill/behöver täcka in allt. Från mitt perspektiv är detta mycket tunga och stora kompetenskrav, vilka jag har svårt att se hur en person kan leverera på med hög kvalitet genomgående. Jag ser samtidigt att större organisationer har delat upp dessa roller med specificerad kompetens och funktioner. 

Vad gäller den kommunikativa arbetsprocessen Före-Under-Efter är de indikationer jag får att just delen vad gäller uppföljning är den som ofta blir sekundär, då fokus ligger på produktion och publicering – samt kanske därtill även hantera digital kundservice. Förhoppningsvis ger denna blogg stöd och inspiration vad gäller att säkra en bra kompetenskedja för de sociala plattformarna, både för rekryterande chefer samt för kanske överbelastade medarbetare.

När Sveriges kommunikatörer undersökte framtidens kompetensbehov hos kommunikatörer var det just inom mätning där kompetensgapet var störst.

Kompetensområden med störst gap mellan nuvarande och framtida nivå. Källa: Sveriges kommunikatörer

För dig som funderar över sociala mediers påverkan på oss och vårt beteende kan jag tipsa om Mamduh Halawa, Årets Uppsalastudent 2020, psykologistuderande och författare till boken Like– om sociala medier ur ett psykologiskt perspektiv.

Schrems II-domen samt medier på nätet

Förra kvartalet berörde jag Schrems II-domen som skapat oklarhet om vad som kommer gälla för innehåll i sociala medier. Och därmed hur det kommer att påverka budskapsflödet i sociala medier. Jag förmodar att de flesta större organisationer börjar få planer runt hur förhålla sig till detta, med nära samverkan mellan kommunikation och juridik. Här kan du läsa vad Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen) säger om påverkan av Schrems II-domen, med frågor och svar. För dig som vill få detta tydligare förklarat utifrån ett marknadsperspektiv ger IFI kursen Schrems II och dataöverföring – vad gäller vid marknadsföring och digital kommunikation

Relevant och bra paketerat innehåll är som bekant en viktig faktor för att nå och säkra effekt i sociala medier. Ifall innehållets format utgör sändning eller publicering på internet kan dessa tips från Myndigheten för press, radio och tv vara bra att känna till.

Publicering av innehåll

Det är glädjande se alla läsare av bloggens #tipsfrånverkligheten där Kommunikationsanalys bjuder in olika varumärken att berätta om sitt arbete med sociala medier. Bakgrunden till dessa inlägg är egna erfarenheter av att bygga upp en global koncernnärvaro i sociala medier på 00-talet, och hur lite kunskap som då fanns – och hur mycket tillgång till kompetens och inspiration skulle betytt. Och fortfarande efterfrågas kunskap, tips och stöd.

Något jag ofta brukar lyfta i dessa inlägg är hur arbetet med plattformarna planeras. En fråga som jag även ställer när jag åtar mig uppdrag för att stötta organisationer med sociala medier. Och här förekommer hela bredden från ren ad hoc till digitala redaktionella årsplaneringshjul.

Bilden nedan visar hur en planerad Social Media Week kan se ut på bas av aktivitet på nio sociala plattformar. Det jag tycker du särskilt ska notera är dels fördelningen av postning över hela dygnet, dels över hela veckan. Ett arbetssätt jag själv använt sedan många år.

Social Media Week. Källa: Blog 2Social by Adenion

Elhandelsbolagens aktivitet på Facebook

Störst bland elhandelsbolag på Facebook är e.on med drygt 700 000 personer som gillar sidan (sannolikt en global sida). Därefter följer Fortum Sverige med knappt 24 000 följare och Vattenfall Sverige med knappt 17 000 följare.

Hur aktiva var landets elhandelsbolag? Om vi med aktiva menar antal inlägg var det Eskilstuna Energi och Miljö som åter under kvartalet gjorde flest inlägg: 101 (83) stycken under kvartalet, eller 34 (28) stycken per månad. 

Återkommande tvåan, Varberg Energi gjorde 96 (51) och trean Jämtkraft AB gjorde 60 (55) stycken under kvartalet, det vill säga 32 (17) respektive 20 (18) inlägg per månad.

Samtliga elhandelsbolag var aktiva på Facebook under fjärde kvartalet, om än med mycket stor innehållsfrekvens.

Elhandelsbolag – aktivitet

Dessa 29 elhandelsbolag gjorde i snitt 33 (29) inlägg per kvartal, det vill säga 11 (10) inlägg per månad. En viss aktivitetsökning från föregående kvartal. Kommunikationsanalys har tidigare som utgångspunkt rekommenderat minst ett inlägg per dag. En utgångspunkt som branschen alltså i stort inte följer. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och innehåll beror självklart även på inom vilken bransch verksamheten finns. 

Eskilstuna Energi och Miljö står ut inom elhandel med över ett inlägg per dag på Facebook. 

I andra änden ser vi Skellefteå Kraft 7 inlägg, Stockholms Elbolag AB 7 inlägg och Nordic Green Energy Sverige med 2 inlägg för hela kvartalet på Facebook.

Om vi enbart tittar på kvartalets etta i influens, Telge Energi, har de ”endast” gjort 35 inlägg under kvartalet, motsvarande 12 inlägg per månad. Telge Energi producerar alltså i stort innehåll enligt branschens snitt. De har ändå lyckats säkra högst influens, mycket på bas av en stor mängd reaktioner på sina inlägg. Värt att kolla in vad de gjort och hur de paketerat sitt innehåll för att uppnå denna effekt. Samt även vilken typ av reaktioner som ligger till grund. Högt engagemang kan som bekant baseras på både positiva och negativa reaktioner.

Kommunikationsanalys har för denna kvartalsanalys av elhandelsbolag i sociala medier tagit stöd av två svenska dataanalysföretag. Dels Bumblewing med faktor influens, dels Smampion. Endast en social plattform, Facebook, analyseras i nuläget. Fler plattformar och faktorer kan tillkomma.

Effekt Facebook – topp 5-elhandelsbolag per verktyg

Som bekant är en del av bloggens syfte att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper att presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg, som hanterar och viktar data från sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna externa verktyg kanske inte ger samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att denna blogg helst gör analys baserad på minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. 

Nedan är kvartalets topp 5-elhandelsbolag baserat på två verktyg. Två verktyg vilka denna gång inte ger någon exakt matchning vad gäller elhandelsbolagens sidor och rankning. Däremot har båda verktygen samma två elhandelsbolag bland topp 5: Eskilstuna Energi och Miljö samt Jämtkraft AB.

 • Facebook
  • Influens
   1. Telge Energi
   2. e.on
   3. Fortum Sverige
   4. Eskilstuna Energi och Miljö 
   5. Jämtkraft AB.
  • Poäng
   1. Eskilstuna Energi och Miljö
   2. Mölndal Energi 
   3. GEAB – Gotlands Energi AB
   4. Kalmar Energi 
   5. Jämtkraft AB.

Även fjärde kvartalet 2020 var det Eskilstuna Energi och Miljö som sammantaget säkrade högst effekt på Facebook. Vad menar jag då med effekt? Min kommunikativa utgångspunkt är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom. Hur bakomliggande affärsmål sedan stöttats kan endast organisationen bedöma. 

Här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys inte finns kopplad. Det innebär att ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt. 

Verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys de svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens, samt Smampion med faktor poäng. 29 elhandelsbolag finns med i effektanalysen.

Kvartal 4 – elhandelsbolag på Facebook

Kvartalets elhandelssidor med högst influens var Telge Energi, e.on, Fortum Sverige, Eskilstuna Energi och Miljö och Jämtkraft AB. Tillsammans står kvartalets topp 5-bolag för 58,2 (63,5) procent av totalen influens, varav Telge Energi för knappt en femtedel. Dessa fem elhandelsbolag är alltså dominerande inom branschen vad gäller influens på Facebook.

Värt notera att 24 elhandelsbolag därmed delar på resterande andel influens 41,8 (36,5) procent, vilket skulle motsvara en influens per bolag på 1,7 (1,5) procent om jämnt fördelad.

El-handelsbolag i sociala medier Facebook – kvartal 4 2020. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Av bilden nedan ser vi en visualisering av innehåll vs reaktioner. Eskilstuna Energi och Miljö ses tydligt ha haft en hög aktivitet medan Telge Energi och e.on säkrade en hög respons på sina inlägg. 

En stor del av elhandelsbolagen lyckades inte skapa utmärkande höga nivåer av reaktioner på sina inlägg.

Elhandelsbolag i sociala medier – engagemang (influens) kvartal 4 2020. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Enligt Smampions poängsbaserade verktyg är kvartalets fem främsta elhandelsbolag GEAB – Gotlands Energi AB, Jämtkraft AB, Mölndal Energi, Eskilstuna Energi och Miljö samt Borås Energi och Miljö.

Sveriges elhandelsbolag kvartal 4 2020, poäng. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Negativ tillväxt av följare uppvisade åter Stockholms Elbolag AB, Fortum Sverige och GodEl, om än låg.

Mätpunkter, förändringar från förra kvartal inom parentes:

 • Störst: e.on
 • Högst viralitet: GEAB – Gotlands Energi AB (Nordic Green Energy Sverige) 
 • Flest inlägg per dag: Eskilstuna Energi och Miljö
 • Högst tillväxt: Karlstads Energi AB (GEAB – Gotlands Energi AB) 
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Karlstads Energi AB (Mölndal Energi) 
 • Lägst responstid: Fyrfasen Energi 3 minuter (Telge Energi 16 minuter)
 • Högst responsgrad: 100 procent uppvisade sex (nio) elhandelsbolag: Varberg Energi, Göteborg Energi, Jönköping Energi, Öresundskraft, Fyrfasen Energi och Skellefteå Kraft.

10 (13) elhandelsbolag fick inte godkänd Facebook-närvaro fjärde kvartalet 2020 enligt Smampions poängskala. 

Nedan har jag lyft ut underlag för kvartalets tio främsta poängbaserade elhandelsbolag på Facebook.

Elhandelsbolag i sociala medier topp 10 poäng – mätpunkter kvartal 4 2020. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Du som följt denna blogg sedan starten 2013 känner väl till dess delvisa fokus på kundservice i sociala medier. Sociala medier är ju just ”sociala”, och är enligt min mycket övertygade mening inte att betrakta som rena informationskanaler. Utbyte. Frågor – med svar. 

Arbetar du för ett elhandelsbolag? Vilken svarstid har ni satt för era sociala kanaler som till exempel Facebook? Och, skiljer det sig något mellan svarstider för telefon och mejl vs sociala medier?

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Bästa poster på Facebook – fjärde kvartalet 2020

De båda verktygen rankade denna gång innehåll från Telge Energi som mest framgångsrika post under kvartalet. Bumblewing topprankade därtill inlägg från e.on och Fortum Sverige, medan Smampion även lyfte Mälarenergi AB och Karlstads Energi AB. 

Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg fjärde kvartalet 2020. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg fjärde kvartalet 2020. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

50 vanligast förekommande ord

Elhandelsbolag i sociala medier – vanligaste ordval fjärde kvartalet 2020. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Kan du känna igen bolagen ovan på bas av egen erfarenhet av och/eller möten med dessa på Facebook? 

Nästa kommunikativa effektanalys för elhandelsbolag kommer i april/maj 2021. Följ Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya uppdateringar.

Behöver du eller din organisation ett bollplank, översyn eller stöd vad gäller social media managementVälkommen att höra av dig.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion.

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Källa för urval: Elhandelsbolagen; Energimarknaden i samarbete med Accenture.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.